Pravidla akce

0) Jsi-li blb, zůstaň doma.
1) Nechceš-li hrát larp, nejezdi. Deskovky si můžeš zahrát jindy.
2) Není to sraz, je to larp.
3) Porušování těchto pravidel může být důvodem k vyloučení z akce bez možnosti náhrady (vrácení registračního poplatku).
4) Účastníkem se rozumí každý, kdo je přítomen na larpu Návrat ke kořenům – Víkendovka 2020.
5) Účastník je během akce povinen dodržovat zákony ČR, protiepidemická opatření, jakož i pravidla akce, další případné pokyny organizátorů a v neposlední řadě používat zdravý rozum.
6) Po příjezdu na místo hry se každý neprodleně vydá dokončit registraci (zahájenou odesláním formuláře) a:
6.1) je-li mladší 18 let, pak při registraci odevzdá dokument „Závazná přihláška pro účastníky mladší 18 let /…/“ se všemi vyplněnými náležitostmi,
6.2) stvrdí svým podpisem, že a) četl tento dokument, b) bude jej dodržovat a c) souhlasí se zpracováním a uložením osobních údajů dle zásad níže,
6.3) nedojde-li k výše uvedeným skutečnostem, nebude se moci osoba akce účastnit a bude muset opustit herní plochu a středisko.
7) Během akce je povoleno používat pouze organizátory schválené měkčené zbraně. Organizátoři mohou neschválené (i potenciálně nebezpečné) zbraně po dobu trvání akce účastníkovi zabavit.
8) Noční klid začíná a) půlnocí, b) koncem hry, přesahuje-li herní blok do dalšího dne. Organizátoři mohou stanovit konkrétní místo, na které se noční klid nevztahuje.
9) Oheň je možno rozdělávat pouze se souhlasem organizátora na předem vymezených místech a nesmí být ponechán bez dozoru.
10) Odpadky se odhazují jen a pouze do košů/popelnic/připravených pytlů. Každý si po sobě uklidí, co za nepořádek udělal. Ideálně viz pravidlo číslo 0.
11) Konzumace alkoholu je povolena výhradně jen osobám starším 18 let, a jen tak, aby nebyla ani v nejmenším narušena hra. Prostě #TohleNeniChlastaciAkce 😀
12) Organizátor má právo hráče ze hry vyloučit (např. pokud je opilý či jinak neschopný hry, ohrožuje své okolí ad.) bez nároku na vrácení registračního poplatku.
13) Kouření je povoleno výhradně ve venkovních prostorech.
14) Konzumace jiných omamných látek během trvání akce je zakázána.
15) Organizátoři nenesou odpovědnost za jakékoli zranění účastníků během akce. Účastníci se jí účastní na vlastní nebezpečí.

Zpracování a uložení osobních údajů

Údaje poskytnuté v registračním formuláři, v závazné přihlášce pro účastníky mladší 18 let, při souhlasu s pravidly akce využíváme následovně:
— Jméno a příjmení slouží k identifikaci – pomocí něho víme, kdo vlastně na larp chce přijet, s kým komunikujeme atd. To je důležité zejména pokud někdo chce hrát postavu, která by mu příliš dle našeho názoru nemusela sednout. Můžeme poté společně vymyslet roli lepší a lépe sedící.
— Přezdívka nám umožňuje vás lépe identifikovat – často si sebe navzájem pamatujeme pomocí přezdívky a nikoli podle reálného jména a příjmení.
— Věk je údaj, pomocí něhož zjišťujeme, zda splňujete věkový limit pro účast na akci, a zároveň pro informaci, zda po vás musíme požadovat vyplněný dokument Závazné přihlášky pro účastníky mladší 18 let.
— E-mailová adresa slouží ke zkontaktování pisatele (vás) – typicky pro možnost zpětné vazby k postavě, popř. pokud některé z údajů nejsou vyplněny správně. Zároveň vám přes mail posíláme potvrzení registrace.
— Telefon slouží pro případ, že vás bude nutné zkontaktovat – například když nedorazíte na zahájení larpu. Telefonní číslo nám dávat nemusíte.
— Informace o zdravotním stavu jsou jen volitelné. Umožňují nám (zejména našim zdravotníkům) se lépe připravit na možné zdravotní komplikace, se kterými se na larpu můžeme potkat.

Údaje neposkytujeme žádným třetím stranám a nikomu podobnému. Přístup k informacím v tomto formuláři uvedeným má část organizátorů a pomocných organizátorů larpu. Údaje si ponecháváme pro potřeby konání dalších ročníků tohoto larpu (abychom byli schopní zjistit, kdo nám zhruba na akci jezdí a tomu mohli přizpůsobovat příběh hry – např. výrazně mladší účastníci si žádají jiné příběhové linky apod.).

Máte právo odebrat nám souhlas se zpracováním osobních údajů a požadovat jejich vymazání (skrze e-mail mail.weverklan@gmail.com). V případě, že tak učiníte před akcí, nemůžete se bohužel larpu účastnit (protože když vymažeme vaše osobní údaje, nevíme, jaká osoba XYZ se to vlastně chtěla účastnit). Odeberete-li nám souhlas během trvání akce, není možno se larpu nadále účastnit (bez nároku na vrácení registračního poplatku).

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“):
jsem informován/a, že vyplněním tohoto formuláře a v souvislosti s mou účastí na Návrat ke
Kořenům (dále rovněž „hra“) je Organizační tým (dále rovněž „organizátor či správce“) a spolek
Weverklan z.s. oprávněn zpracovávat osobní údaje uvedené v registračním formuláři – jméno,
příjmení, titul, datum narození, telefon a e-mail a další (dále jen „Osobní údaje“).
Veškeré Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovány za účelem účasti na hře. Osobní údaje nebudou
poskytovány třetí straně a dále jinak šířeny. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy.
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR zpracoval Správce moje jméno, příjmení,
fotografie, videa a zvukové záznamy za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech,
letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter
apod.) a dalších informačních materiálech. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to v písemné nebo
elektronické formě k organizátorovy či spolku Weverklna z.s.. Písemně se souhlas odvolá zasláním
projevu vůle do sídla Spolku. Elektronicky lze souhlas odvolat zasláním zprávy na e-mailovou adresu
mail.weverklan@gmail.com.


Beru na vědomí, že podle GDPR mám právo:

 • na přístup k Osobním údajům, které se sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda
  Osobní údaje, které se mě týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat
  přístup k těmto Osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR;
 • na opravu nepřesných Osobních údajů, které se mě týkají, dále s přihlédnutím k účelům
  zpracování právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení
  dle čl. 16 GDPR;
 • na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu
  vymaže Osobní údaje, které se mě týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či
  jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro
  zpracování (viz čl. 17 GDPR);
 • na omezení zpracování Osobních údajů v případech vymezených čl. 18 GDPR;
 • na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;
 • vznést námitku proti zpracování Osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
 • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
  zpracování, včetně profilování, které pro mě má právní účinky nebo se mě obdobným způsobem
  významně dotýká dle čl. 22 GDPR;
 • na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že
  určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a
  svobody fyzických osob dle čl. 34 GDPR.
  Dále beru na vědomí, že v případě pochybností o zpracovávání osobních údajů mám právo podat
  stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), který je v této oblasti dozorovým
  orgánem.

Napsat komentář