Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“):
jsem informován/a, že vyplněním tohoto formuláře a v souvislosti s mou účastí na Návrat ke
Kořenům (dále rovněž „hra“) je Organizační tým (dále rovněž „organizátor či správce“) a spolek
Weverklan z.s. oprávněn zpracovávat osobní údaje uvedené v registračním formuláři – jméno,
příjmení, titul, datum narození, telefon a e-mail a další (dále jen „Osobní údaje“).
Veškeré Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovány za účelem účasti na hře. Osobní údaje nebudou
poskytovány třetí straně a dále jinak šířeny. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy.
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR zpracoval Správce moje jméno, příjmení,
fotografie, videa a zvukové záznamy za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech,
letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter
apod.) a dalších informačních materiálech. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to v písemné nebo
elektronické formě k organizátorovy či spolku Weverklna z.s.. Písemně se souhlas odvolá zasláním
projevu vůle do sídla Spolku. Elektronicky lze souhlas odvolat zasláním zprávy na e-mailovou adresu
mail.weverklan@gmail.com.


Beru na vědomí, že podle GDPR mám právo:

 • na přístup k Osobním údajům, které se sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda
  Osobní údaje, které se mě týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat
  přístup k těmto Osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR;
 • na opravu nepřesných Osobních údajů, které se mě týkají, dále s přihlédnutím k účelům
  zpracování právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení
  dle čl. 16 GDPR;
 • na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu
  vymaže Osobní údaje, které se mě týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či
  jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro
  zpracování (viz čl. 17 GDPR);
 • na omezení zpracování Osobních údajů v případech vymezených čl. 18 GDPR;
 • na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;
 • vznést námitku proti zpracování Osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
 • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
  zpracování, včetně profilování, které pro mě má právní účinky nebo se mě obdobným způsobem
  významně dotýká dle čl. 22 GDPR;
 • na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že
  určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a
  svobody fyzických osob dle čl. 34 GDPR.
  Dále beru na vědomí, že v případě pochybností o zpracovávání osobních údajů mám právo podat
  stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), který je v této oblasti dozorovým
  orgánem.