Pravidla akce (VI. roč.)

7 Zář

0) Jsi-li blb, zůstaň doma.
1) Nechceš-li hrát larp, nejezdi. Deskovky si můžeš zahrát jindy.
2) Není to sraz, je to larp.
3) Porušování těchto pravidel může být důvodem k vyloučení z akce bez možnosti náhrady (vrácení registračního poplatku).
4) Účastníkem se rozumí každý, kdo je přítomen na larpu Návrat ke kořenům – Víkendovka 2020.
5) Účastník je během akce povinen dodržovat zákony ČR, protiepidemická opatření, jakož i pravidla akce, další případné pokyny organizátorů a v neposlední řadě používat zdravý rozum.
6) Po příjezdu na místo hry se každý neprodleně vydá dokončit registraci (zahájenou odesláním formuláře) a:
6.1) u příslušného organizátora (= orga) vyplní prohlášení o bezinfekčnosti,
6.2) je-li mladší 18 let, pak při registraci odevzdá dokument „Závazná přihláška pro účastníky mladší 18 let /…/“ se všemi vyplněnými náležitostmi,
6.3) stvrdí svým podpisem, že a) četl tento dokument, b) bude jej dodržovat a c) souhlasí se zpracováním a uložením osobních údajů dle zásad níže,
6.4) nedojde-li k výše uvedeným skutečnostem, nebude se moci osoba akce účastnit a bude muset opustit herní plochu a středisko.
7) Během akce je povoleno používat pouze organizátory schválené měkčené zbraně. Organizátoři mohou neschválené (i potenciálně nebezpečné) zbraně po dobu trvání akce účastníkovi zabavit.
8) Noční klid začíná a) půlnocí, b) koncem hry, přesahuje-li herní blok do dalšího dne. Organizátoři mohou stanovit konkrétní místo, na které se noční klid nevztahuje.
9) Oheň je možno rozdělávat pouze se souhlasem organizátora na předem vymezených místech a nesmí být ponechán bez dozoru.
10) Odpadky se odhazují jen a pouze do košů/popelnic/připravených pytlů. Každý si po sobě uklidí, co za nepořádek udělal. Včetně exkrementů v pisoáru (true story). Ideálně viz pravidlo číslo 0.
11) Konzumace alkoholu je povolena výhradně jen a) osobám starším 18 let, b) v organizátory vymezeném prostoru (takže ne na pokojích etc.), c) jen tak, aby nebyla ani v nejmenším narušena hra. Prostě #TohleNeniChlastaciAkce 😀
12) Organizátor má právo hráče ze hry vyloučit (např. pokud je opilý či jinak neschopný hry, ohrožuje své okolí ad.) bez nároku na vrácení registračního poplatku.
13) Kouření je povoleno výhradně jen a) osobám starším 18 let, b) v organizátory vymezeném prostoru (takže ne na pokojích etc.).
14) Konzumace jiných omamných látek během trvání akce je zakázána.
15) Organizátoři nenesou odpovědnost za jakékoli zranění účastníků během akce. Účastníci se jí účastní na vlastní nebezpečí.

Zpracování a uložení osobních údajů

Údaje poskytnuté v dokumentech k táboru (např. v registračním formuláři, v závazné přihlášce pro účastníky mladší 18 let, při souhlasu s pravidly akce a v potvrzení o bezinfekčnosti), využíváme následovně:

  • Jméno a příjmení slouží k identifikaci – pomocí něho víme, kdo vlastně na larp chce přijet, s kým komunikujeme atd. To je důležité zejména pokud někdo chce hrát postavu, která by mu příliš dle našeho názoru nemusela sednout. Můžeme poté společně vymyslet roli lepší a lépe sedící.
  • Přezdívka nám umožňuje vás lépe identifikovat – často si sebe navzájem pamatujeme pomocí přezdívky a nikoli podle reálného jména a příjmení.
  • Věk je údaj, pomocí něhož zjišťujeme, zda splňujete věkový limit pro účast na akci, a zároveň pro informaci, zda po vás musíme požadovat vyplněný dokument Závazné přihlášky pro účastníky mladší 18 let.
  • E-mailová adresa slouží ke zkontaktování pisatele (vás) – typicky pro možnost zpětné vazby k postavě, popř. pokud některé z údajů nejsou vyplněny správně. Zároveň vám přes e-mail posíláme potvrzení registrace.
  • Telefon slouží pro případ, že vás bude nutné zkontaktovat – například když nedorazíte na zahájení larpu. Telefonní číslo nám dávat nemusíte.
  • Informace o zdravotním stavu jsou jen volitelné, s výjimkou informace o bezinfekčnosti. Umožňují nám (zejména našim zdravotníkům) se lépe připravit na možné zdravotní komplikace, se kterými se na larpu můžeme potkat.
  • Jméno, příjmení a přezdívka jsou zároveň zveřejněny ve veřejném seznamu přihlášených hráčů, který slouží vám pro kontrolu stavu vaší registrace, zejména faktu, zda jste již zaplatili registrační poplatek a zda nám peníze již dorazily na účet.

Přístup k informacím v tomto formuláři uvedeným má jen část organizátorů a pomocných organizátorů larpu. Veřejné je jméno, příjmení a přezdívka, které jsou dostupné v seznamu přihlášených hráčů. Údaje si ponecháváme pro potřeby konání dalších ročníků tohoto larpu (abychom byli schopní zjistit, kdo nám zhruba na akci jezdí a tomu mohli přizpůsobovat příběh hry – např. výrazně mladší účastníci si žádají jiné příběhové linky apod.).

Máte právo odebrat nám souhlas se zpracováním osobních údajů a požadovat jejich vymazání (skrze e-mail mail.weverklan@gmail.com). V případě, že tak učiníte před akcí, nemůžete se bohužel larpu účastnit (protože když vymažeme vaše osobní údaje, nevíme, jaká osoba XYZ se to vlastně chtěla účastnit). Odeberete-li nám souhlas během trvání akce, není možno se larpu nadále účastnit (bez nároku na vrácení registračního poplatku).

Napsat komentář